Statut Miejskiego Zarządu Oświaty w Dębicy

(tekst jednolity)
Rozdział 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Miejski Zarząd Oświaty w Dębicy zwany dalej „MZO” działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
2) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
3) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
4) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, 5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
6) niniejszego statutu.

§ 2. 1. MZO zapewnia wspólną obsługę administracyjną, finansową, organizacyjną, prawną,
kadrową, płacową, z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości następującym jednostkom organizacyjnym
Gminy Miasta Dębica zaliczanym do sektora finansów:

1) Przedszkole Miejskie nr 1 w Dębicy,
2) Przedszkole Miejskie nr 2 Integracyjne w Dębicy,
3) Przedszkole Miejskie nr 4 w Dębicy,
4) Przedszkole Miejskie nr 5 w Dębicy,
5) Przedszkole Miejskie nr 6 im. Janiny Porazińskiej w Dębicy,
6) Przedszkole Miejskie nr 7 w Dębicy,
7) Przedszkole Miejskie nr 8 w Dębicy,
8) Przedszkole Miejskie nr 9 w Dębicy,
9) Przedszkole Miejskie nr 10 w Dębicy,
10) Przedszkole Miejskie nr 11 w Dębicy,
11) Przedszkole Miejskie nr 12 w Dębicy,
12) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Dębicy,
13) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Generała Tadeusza Bora-Komorowskiego w Dębicy,
14) Szkoła Podstawowa nr 4 w Dębicy,
15) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Dębicy,
16) Szkoła Podstawowa nr 6 w Dębicy,
17) Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Pawła II w Dębicy,
18) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 im. Dębickich Saperów w Dębicy,
19) Szkoła Podstawowa nr 10 im. ks. prof. Alojzego Franciszka Nosala w Dębicy,
20) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi
im. 5 Pułku Strzelców Konnych Armii Krajowej w Dębicy,
21) Szkoła Podstawowa nr 12 im. Armii Krajowej w Dębicy,
22) Żłobek Miejski w Dębicy,
23) Biblioteka Pedagogiczna w Dębicy.

2. MZO realizuje pozostałe zadania określone w Statucie.

3. Zakres wspólnej obsługi, określonej w ust. 1 nie obejmuje kompetencji kierowników jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych do dysponowania środkami publicznymi oraz zaciągania zobowiązań, a także sporządzania i zatwierdzania planu finansowego oraz przeniesień wydatków w tym planie,
zgodnie z postanowieniami art. 10c ustawy o samorządzie gminnym.

§ 3.1. MZO jest jednostką budżetową Gminy Miasta Dębica.
2. Podstawą działania MZO jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Radę Miejską w Dębicy.
3. MZO używa pieczęci o treści:

Miejski Zarząd Oświaty w Dębicy
ul. Ratuszowa 2
39-200 Dębica

4. MZO ma swoją siedzibę w Dębicy przy ulicy Ratuszowej 2.
5. Terenem działania MZO jest miasto Dębica.

Rozdział 2.

CELE I PRZEDMIOT DZIAŁANIA

§ 4. Do zadań MZO należy:
1. Obsługa finansowa MZO i jednostek obsługiwanych oraz prowadzenie w całości zadań w zakresie rachunkowości, sprawozdawczości finansowej i budżetowej:
1) opracowywanie wewnętrznych uregulowań w zakresie rachunkowości,
2) prowadzenie rachunkowości jednostek obsługiwanych, w tym sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych,
3) opracowywanie na wniosek kierowników jednostek obsługiwanych planów finansowych i ich zmian,
4) prowadzenie obsługi bankowej jednostek obsługiwanych, w tym wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
5) opracowywanie bieżących informacji o sytuacji finansowej i realizacji budżetu,
6) opracowywanie sprawozdań statystycznych oraz sporządzanie wymaganych sprawozdań ustalonych w odrębnych przepisach w zakresie wykonywanych zadań,
7) prowadzenie rachunkowości i rozliczanie zadań realizowanych przez jednostki obsługiwane
ze środków dotacji z budżetu państwa oraz ze środków zewnętrznych,
8) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych
z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
9) dokonywanie inwentaryzacji aktywów i pasywów,
10) koordynowanie czynności inwentaryzacyjnych składników majątkowych,
11) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych MZO i jednostek obsługiwanych,
12) prowadzenie Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
13) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji finansowo-księgowej.

2. Prowadzenie obsługi kadrowo-płacowej pracowników MZO oraz pracowników jednostek:
1) prowadzenie teczek akt osobowych,
2) przygotowywanie dokumentów dotyczących nawiązywania, przebiegu i rozwiązywania stosunku pracy,
3) przeprowadzanie naborów na wolne stanowiska urzędnicze w MZO oraz organizowanie służby przygotowawczej,
4) prowadzenie dokumentacji urlopowej,
5) obsługa umów cywilno-prawnych zlecenia i o dzieło dotyczących zatrudnienia,
6) przedkładanie wniosków Burmistrzowi Miasta Dębicy w sprawie ustalania wysokości dodatków motywacyjnych i funkcyjnych dla dyrektorów,
7) przygotowywanie projektów aktów powierzenia i decyzji związanych ze stosunkiem pracy dyrektorów,
8) przedkładanie wniosków Burmistrzowi Miasta Dębicy w sprawie przyznawania nagród i odznaczeń dla dyrektorów,
9) naliczanie wynagrodzeń,
10) obliczanie wynagrodzeń za czas choroby, zasiłków z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego,
11) sporządzanie list płac,
12) wykonywanie obowiązków pracodawcy w zakresie ubezpieczeń społecznych i podatków, w tym:
a) naliczanie i odprowadzanie związanych z wynagrodzeniem składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz podatków od osób fizycznych,
b) sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych oraz deklaracji ZUS,
c) wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu dla obecnych i byłych pracowników dla celów emerytalnych,
13) naliczanie jednorazowego dodatku wyrównawczego dla nauczycieli,
14) opracowywanie sprawozdań z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego,
15) gromadzenie, przechowywanie i archiwizacja dokumentacji kadrowo-płacowej.

3. Obsługa prawna jednostek.

4. Zapewnienie obsługi organizacyjno-administracyjnej jednostek:
1) realizacja zadań z zakresu najmu i dzierżawy w placówkach,
2) prowadzenie działań w zakresie utrzymywania obiektów w należytym stanie technicznym i sanitarnym
zapewniającym higieniczne i bezpieczne warunki pracy pracowników i uczniów,
3) wykonywanie prac remontowych i modernizacyjnych,
4) współpraca z Urzędem Miejskim w Dębicy w zakresie realizacji zamówień publicznych,
5) współpraca z Urzędem Miejskim w Dębicy w zakresie remontów obiektów.

5. Realizacja zadań oświatowych gminy:
1) organizowanie pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,
2) organizowanie i koordynowanie dowozu uczniów do szkół, ośrodków i placówek oświatowych,
w tym uczniów niepełnosprawnych oraz zwrot kosztów jeżeli dowóz i opiekę zapewniają rodzice, opiekunowie lub opiekunowie prawni,
3) wprowadzanie danych i ich weryfikacja w Systemie Informacji Oświatowej, w zakresie działań przewidzianych dla organu prowadzącego,
4) kontrolowanie realizacji obowiązku nauki,
5) przygotowywanie do zatwierdzania projektów organizacji pracy szkół i przedszkoli i aneksów do nich,
6) opracowywanie projektów zarządzeń i uchwał dotyczących oświaty,
7) organizowanie i przeprowadzanie konkursów na stanowiska dyrektorów,
8) organizowanie i przeprowadzanie postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
9) współpraca z organem nadzoru pedagogicznego w dokonywaniu oceny pracy dyrektorów,
10) obsługa finansowo – księgowa oraz prowadzenie i koordynowanie działań w zakresie funduszu zdrowotnego dla nauczycieli,
11) obsługa finansowo – księgowa oraz prowadzenie i koordynowanie działań w zakresie dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli,
12) prowadzenie ewidencji placówek, dla których Gmina Miasta Dębica nie jest organem prowadzącym,
13) naliczanie i rozliczanie dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych
prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego,
14) rozliczenia z gminami z tytułu refundacji kosztów za uczniów z innych gmin
korzystających z wychowania przedszkolnego na terenie miasta Dębicy,
15) planowanie sieci i obwodów placówek oświatowych,
16) koordynowanie i nadzorowanie przebiegu rekrutacji do placówek,
17) wykonywanie ustawowych zadań związanych z funkcjonowaniem organizacji związkowych,
18) współorganizowanie konkursów i uroczystości o charakterze edukacyjno-patriotycznym.

Rozdział 3.

ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

§ 6. 1. MZO nie posiada osobowości prawnej. Zadania określone w statucie wykonuje w imieniu gminy.

2. MZO kieruje Dyrektor i reprezentuje go na zewnątrz.

3. Organizację MZO określa Dyrektor w regulaminie organizacyjnym.

§ 7. 1. Burmistrz Miasta Dębicy zatrudnia i zwalnia Dyrektora oraz jest jego zwierzchnikiem służbowym.

2. Dyrektor MZO jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.

3. Dyrektor MZO zarządza MZO oraz działa w jego imieniu w sprawach dotyczących funkcjonowania i wykonywania zadań statutowych:
1) wobec władz, urzędów, przedsiębiorstw, banków i innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych,
2) przy zawieraniu umów, dokonywaniu rozliczeń finansowych i podejmowaniu innych czynności nieprzekraczających zwykłego zarządu.

4. Dyrektor MZO jest upoważniony do udzielania dalszych pełnomocnictw w sprawach nieprzekraczających zwykłego zarządu.

5. Do podstawowych uprawnień i obowiązków Dyrektora należy w szczególności:
1) podejmowanie decyzji zgodnych z prawem i statutem,
2) zatrudnianie i zwalnianie pracowników, w tym głównego księgowego MZO,
3) opracowywanie na bazie posiadanych środków planu finansowo-rzeczowego MZO,
4) ustalanie zasad obiegu dokumentów wewnętrznych MZO,
5) zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

6. Szczegółowy zakres zadań i obowiązków Dyrektora określa Burmistrz Miasta Dębicy.

Rozdział 4.

GOSPODARKA FINANSOWA

§ 8. 1. W czasie nieobecności Dyrektora MZO jego obowiązki przejmuje osoba wyznaczona przez Dyrektora.

2. MZO prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

3. W planie finansowym mogą być dokonywane zmiany w ciągu roku zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

4. Oświadczenie woli w imieniu MZO składa Dyrektor MZO.

Rozdział 5.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 9. Dokonywanie wszelkich zmian w Statucie odbywa się w trybie jego nadania.

Related Posts